נספח ה: הנוסח החדש המוצע לעברת מרמה והפרת אמונים לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977

עונשין . 1 עובד ציבור המפר אמונים בקשר למילוי תפקידו דינו מאסר 3 שנים . . 2 לעניין חוק זה , "הפרת אמונים : " ) א ( פעולה שלטונית בניגוד עניינים עשיית פעולה שלטונית במצב של ניגוד עניינים . לעניין ס"ק זה , "ניגוד עניינים , " אחד מאלה : אדם נמצא בניגוד עניינים כאשר לו , לבן משפחתו , לתאגיד שבו הוא חבר , מתעתד להיות חבר בו או מקורב אליו , או לאדם הקרוב אליו אישית או עסקית , יש : ) 1 ( אינטרס כלכלי נקודתי העלול להיות מושפע ישירות מהפעולה השלטונית , או ) 2 ( אינטרס אישי משמעותי אחר , העלול להיות מושפע ישירות מהפעולה השלטונית . לעניין ס"ק זה : " קרוב אליו אישית" — לרבות אדם שעובד הציבור קשור אליו קשר רגשי או תלוי בו תלות מקצועית או פוליטית , או אדם שנתן לעובד הציבור טובת הנאה החורגת ממתנה מקובלת . " אינטרס אישי משמעותי אחר" — אינטרס אשר עלול להשפיע על שיקול דעתו של עובד הציבור בעשיית הפעולה השלטונית כאמור . ) ב ( טובת הנאה אסורה קבלת טובת הנאה בידי עובד הציבור או בידי בן משפחתו , אשר ניתנה לו , או לבן משפחתו , באשר הוא עובד הציבור , למעט קבלת טובת הנאה המותרת על פי דין . ) ג ( מרמה ציבורית יצ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר