נספח ג היקפי מינויים פוליטיים וטיבם לפי דוחות ביקורת המדינה, 2005-1984