פרק 1 מושגי יסוד

אפשר להתייחס למושג " שחיתות פוליטית" בכמה אופנים , וקיימות הגדרות רבות למונח זה . המחקר שלפנינו מתייחס אל שחיתות פוליטית כאל קטגוריה נורמטיבית ופוליטית גם יחד , ולא כאל קטגוריה משפטית . לאפיון זה שלוש משמעויות מרכזיות . ראשית , ההגדרה למעשה שלטוני מושחת נגזרת מתוך תפיסה נורמטיבית בנוגע לשאלה מהו סדר פוליטי צודק . הקביעה שמעשה פוליטי הוא מושחת אינה קביעה משפטית . החוק אינו בהכרח אמת המידה לסדר פוליטי צודק , והוא אינו אמת המידה הבלבדית או העיקרית לצדקת מעשים . לכן הגדרת השחיתות הפוליטית והשלטונית אינה כוללת התייחסות מפורשת לחוק . חשוב להבהיר : אף כי יש קשר בין הסטטוס החוקי של התנהגות לבין שחיתות פוליטית — מעשה מושחת אינו בהכרח בלתי חוקי , קל וחומר פלילי . מובן מאליו שישנם מעשים בלתי חוקיים , גם אם הם נעשים בידי עובד ציבור , שאינם מושחתים . המשמעות השנייה היא שבנסיבות מסוימות יהיה עלינו להידרש ליחסי העוצמה בחברה , לאינטרס הציבורי , לשיקולים הנוגעים לסדר הפוליטי ולתפקודם של מוסדות והסדרים שלטוניים כדי לקבוע אם התנהגות מסוימת מושחתת או משחיתה . לדוגמה , כדי לקבוע אם תרומות פרטיות גדולות משח...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר