1. מפתח הכתובים

בראשית יג , ח יב 240 יד , כב 100 ב , טו 240 כד , נג 140 כד , סא סז 136 לא , מד נד 240 לב , יד טז 217 מא , לב 74 שמות כג , כב 163 כד , ו 167 , 101 ל , יב 211 ויקרא כה , י 63 62 דברים יח , כא כב 47 כ , י יא 131 כח , טו סט 100 יהושע ז 83 שופטים ה , י 125 , 30 ו , ג ה 224 ח , כד 196 שמואל א ט , ז רו 52 יא , ז 251 יח , כא 20 שמואל ב י , יא 124 כד , ב 211 מלכים א א , ז 98 ט , טז 136 י , ה 99 יא , א ח , 140 יג , ז 52 יד , א ד 52 יד , כה כו 13 טו , יט 141 יח , יט ואילך 88 כב , ו ואילך 88 מלכים ב ט , יא 35 י , יט ואילך 88 ישעיהו ח , ב 67 ל , ב 56 לא , א 56 מ , ד 220 נא , י 66 ירמיהו ד , ה 261 , 30 ה , כז 57 ו , א 222 ח , יד 261 , 30 כ , ח ט 70 כא , יב 63 כב , ג 63 כח , א 76 כח , ט 47 כט , כו 35 לו , ד , כז , לב 67 , 53 , לח , יד 37 מה , א 67 , 53  אל הספר
מוסד ביאליק