לוקולוס

א אבי אבייו של לוקולוס היה בשעתו קונסול ; דודו , אחי & מו , מיטילוס , המכונה נומידיקוס . ולעניין הוריו הרי נמצא אביו חייב באשמת מעילה בכספי v v הציבור' ולקיקיליה אמו יצא שם רע של אשה שירכיה נלוזות . לוקולוס עצמו בעודנו צעיר לימים , לפני שהעמיד עצמו לכל עוררה ולפני שפתח את פרשת דרכו בעסקי מדינה , שם לו לראש מעשיו לתבוע לדין את הקטיגור של אביו' הוא סרוויליום האוגור , שתפסו מועל בתפקידו הציבורי . בעיני הרומיים היה המעשה מצוין' היו מספרים בתביעה זו ומשבחים אותה . הם ראו בעין יפה קטיגוריות כאלה' מצאו בהן דופי גם במקום שלא היה להן טעם . אלא שמחו על צעיריהם שתקפו עושי עוול , כדרך שעושים כלבי ציד אצילים לטרפם . אבל המשפט ההוא הביא לידי התנצ חות גדולה' אנשים מספר נפצעו ונהרגו' ולסוף יצא םרוויליום זכאי בדין . לוקולום הוסיף לאמן את כוח דיבורו' עד שנעשה נואם גדול גם ברומית וגם ביוונית . וכשהעלה סולא על הכתב את קורות עצמו' כתב את הספר לשם לוקולוס' שחזקה עליו שהיה מוציא את הקורות בסדר נאה יותר אילו בא לערכם . לפי שסגנונו של לוקולוס לא זו בלבד שהיה שנון וכשר לשימוש , בדומה לסגנונם של נואמים אחרים' ...  אל הספר
מוסד ביאליק