סולא

א לרקיוס קו ךנליוס סולא היה ממשפחה פטריקית , כמו שמכנים את המשפחות המיוחסות ברומי . אומרים שאחד מאבותיו' רופינוס היה קונסול . אבל ' יותר משנודע לשבח מפני הכבוד הזה' יצא לו שם לגנאי ' שכן נמצאו ברשותו יותר מעשר ליטראות כלי כסף , וזה היה שלא כדין' ולכן הודח מן הסינןגט . בניו לא הגיעו עוד לגדולות' וגם סולא עצמו לא ראה עושר רב בנעוריו . בצעירותו היה יושב בבית זר , והיה משלם & כר דירה מועט' ועל כן קיטרגו עליו אחר כך , שהונו הגדול לא בא לו בדרכים הגונות . אומרים שפעם אחת כשהיה מתפאר ומדבר גבוהה אחר מלחמתו בלוב' אמר לו אחד מרמי המעלה : "וכיצד תהיה בעינינו אדם הגון , שאתה כל כך עשיר ואביך לא הניח לד מאומה " ? שהרי בימים ההם לא שמרו עוד הרומיים את אורח החיים הישר והטהור כלפנים ! כבר היו נמשכים אחר המותרות ורודפים חיי תענוגות וביזבוז' אלא שאף על פי כן עדיין היו מבזים במידה שווה מי שהתנשא מעל לעניותם של אבותיו ומי שביזבז ירושה גדולה . אחר כך' שעה שסולא היה כבר שליט והיה הורג אנשים לרוב' נזף בו עבד משוחרר' שנידון לשמיטה מן הסלע' מפני שחשדו בו שהסתיר אחד מנודה , והזכיר לו שזמן רב היו יושבים יחד בבי...  אל הספר
מוסד ביאליק