רשימת מקורות חלקית

אביר הרועים ... קורות ימי חייו ... של ... אדמו"ר מסאכטשאב ... מאמרי קודש ... מרבינו הקדוש c אברהם בורנשטיין ... [ ומבנו יחידו ... אדמו"ר מהר " ש בעל שם משמואל ... המלקט והמסדר ... צבי יהודה הלוי מאמלאק מקאליש ... פיעטרקוב תרצ " ה . כרך ב , פיעטרקוב תרצ " ח . אבירי הרועים - אבני נזר לדמותם של האדמו " רים לבית סוכאטשוב ... מאת ישראל ארליך . תל אביב תשמ"ה . אגרות ומכתבי קודש שנותרו לפליטה מאת מרן ... אדמו"ר ר ' יהושע הורוביץ מדזיקוב ( בתוך : עטרת ישועה - ליקוטי תשובות והסכמות , ירושלים תשל"ו , עמ ' קמז-קסא . ( אגרת הקודש מאת כ"ק אדמו " ר הרה " ק שליט"א מבאבוב ... נדפס ע " י הנהלת ישיבת " עץ חיים " פה"ק קראקא ... תרצ " ט . [ 19381 נדפס גם בתוך דברי חיים לר ' חיים הלברשטאם מצאנז , ברוקלין , ניו יארק תשכ '' ב . אדמו '' רי בעלז . תיאור דמותם ופעלם ותולדות חייהם של צדיקי בעלז . מאת ישראל קלפהולץ . חלק שני : מסכת חייו של הצדיק רבי יהושע ... הארמו '' ר השני לבית בעלז . בני ברק תשל '' ז . חלק שלישי , מסכת חייו של הצדיק רבי ישכר דב , תשל"ט . חלק רביעי , מסכת חייו של הצדיק רבי אהרן , תשל"ו . אהב של...  אל הספר
מוסד ביאליק