שני עמודים מתוך דרשת הפרידה של ר' מרדכי רוקח שנדפסה בחוברת "הדרך"