3. פסימיזם בהצגת שנאת ישראל ואופטימיזם בהסברת ייעוד ישראל הצעה כללית

המבקש התרעננות רעיונית רוחנית בהתמודדותם של ראשי החסידות בפולין עם מציאותם הקודרת והרת אסון של יהודי פולין - יתאכזב . פשר הגלות ותלאותיה כתוב על יי' בעלי המחשבה בישראל דורות רבים לפני כן אצל חז"ל , ר ' יהודה הלוי , מקובלי צפת , ובמיוחד בדברי המהר"ל מפראג בין שראשי החסידות בפולין הביאום כלשונם ובשם אומרם ובין שהשתמשו בהגיונותיהם . גדולה מזו , דברי המהר " ל מפראג על פשר הגלות וייסוריה ניכרים גם אצל הרבי מפיאסצ ' נה בגטו ורשה , כפי שנראה להלן בפרק השנים עשר ( עמ י , ( 397 וכן אצל ר ' ישכר טייכטל , הגם שזה חורג מתחומו הגיאוגרפי המוצהר של מחקרנו הנוכחי , אך הוא קשור בו קשר הדוק , כפי שנראה להלן בפרק השלושה עשר . כחכמי ישראל שקדמו לחסידות בפולין כן ראשי החסידות תפסו את הגלות בשני ממדים , ממד הסבל וממר התוחלת , ההווה והעתיר , ואם להשתמש בלשונו של רמח " ל שדבריו ניכרים בחיבורו של ר ' שלמה יהודה לייב הכהן שנדון בו להלן , הרי "הרע בעולמנו הוא על מנת להיעלם , ויש לדון בו כשני דרכים : מצד המצאו ומצר הבטלו , פירוש מצר ההתחלה ומצד הסוף ... כי אפילו בזמן שמתחזק וגובר עדיין גם מזה נמשך טוב , כי זהו הח...  אל הספר
מוסד ביאליק