2. התנשאות בנבכי התודעה וכניעה במציאות החיצונית

כשם שראשי החסידות , כיהדות החרדית בכלל , התנגדו לחידושים בחיי ישראל , כן הם התנגדו לשינוי בדרכי תגובתם של היהודים על הפורענויות ברורות האחרונים , היינו להתגוננות פוליטית מאורגנת , ולא כל שכן להגנה עצמית נגר פורעים . ולא אחת נשענה התנגדותם על אחת השבועות שאלוהים השביע את ישראל , היינו שלא ימרדו באומות העולם ולסבול את ייסורי הגלות בהכנעה ( ראה לעיל , פרק שמיני , עמ ' . ( 209-207 לפי 13 שפתי נהנים ( ראה להלן , עמ ' . ( 309-308 14 ראה עליו , אלה אזכרה , כרך ז , עמ ' . 240-237 15 "יחי ראובן , שני חלקים , ח " א כולל דרושים ופלפולים ... ח " ב דרשות לשבת הגדול , שבת תשובה , שחברתי ... ראובן הלוי זעהמאן אבד"ק אטוואצק , " ווארשא תרצ " ז , דרוש ה לשבת הגדול , עמ ' . 36 16 דרך המלך , עמ ' מג . 17 הדרש והעיון , חלק ה , מאמר קסא , עמ' שנח-שסח . שמועות חסידיות שונות , לא זו בלבד שראשי החסידות בפשיסחא , קוצק וגור התנגדו לפעילות פוליטית למען שוויון אזרחי ליהודים , אלא הם ראו בכל ניסיון להשוות את זכויותיהם האזרחיות של היהודים עם האוכלוסייה הכללית סכנה לקיומו של הייחור היהודי . לפי אחת השמועות פירש ר ' מ...  אל הספר
מוסד ביאליק