ד. קריאה לחשבון־נפש לאומי - ר' שאול ידידיה אלעזר ממודז'יץ

הבאנו לעיל את תוכן דרשתו של ר' ישראל טאוב ממודז ' יץ , כי ימי מלחמת העולם הראשונה וספיחיה מבשרים את ביאת הגואל , משום כך דווקא קם להתריע שלא לסמוך על "תשועת נדיבים . " בשנות השלושים , שנות הנאציזם הגואה , נתעוררו ביתר שאת הלכי רוח פסימיסטיים בנוגע לאפשרות הקיום היהודי בגלות . ביטוי מובהק לכר הם דברי בנו של ר ' ישראל , ר' שאול ידידיה אלעזר , ( 1947-1886 ) אדמו"ר משנת , 1920 שפעל ב " אגודת ישראל , " ביקר בארץ ישראל בשנים תרפ"ה , תרצ " ה , תרצ " ח , ונתפרסם כמלחין ומנגן חסידי חשוב ביותר . בפרוץ מלחמת העולם השנייה נמלט מפולין לליטא , ומשם דרך ברית המועצות ויאפאן הגיע לארצות הברית . עלה לארץ ישראל בקיץ , 1947 ונפטר בה ביום טז בכסלו תש " ח , 29 בנובמבר . 1947 כתביו ער למלחמת העולם השנייה , וכן כתבי אבותיו שהיו ברשותו אברו במלחמה , ורק מקצתם נתפרסמו בשנת . 1937 כן נתפרסמו כמה קונטרסים מדרשותיו שנאמרו בימי מלחמת העולם השנייה ולאחריה , שלימים כונסו בספרו "אמרי שאול" שנדפס בשנת . " 1960 המעיין בכתבי 51 נאות הדשא , חלק א , אמרות טהורות מאת ... מוהר"ר אברהם ... מסוכצ'וב ... לוקטו ונערכו בתוספת הער...  אל הספר
מוסד ביאליק