ג. חיי הגלות עיוותו את נפש האומה - ר' יוסף פאצאנובסקי ועוד

עדות חשובה מאוד על הלכי רוח חדשים בנוגע לארץ ישראל אצל חסידים מובהקים מצאנו בספר "פרדס יוסף , " מספרי הדרוש החשובים ביותר שנתחברו ונדפסו קודם מלחמת העולם השנייה בפולין . מחברו של ספר זה , ר ' יוסף פאצאנובסקי , תלמיד חכם מובהק , סוחר אמיר בקהילתו פאביאניץ , ( Pabianice ) איש "אגודת ישראל" וחסידו 39 ראה , ספר יזכור להנצחת קדושי קהילת צ ' ורטקוב , העורר ישעיהו אוסטרידן , חיפה ותל אביב תשכ " ז . שם עמ י 71-55 "שושלת הרביים בצ י ורטקוב . " וראה עוד , יצחק אלפסי , החסידות ושיבת ציון , עמ י 37-35 ושם ציונים ביבליוגרפיים . 40 לע ל , עמ י . 21 . 3-212 41 להלן , עמי . 254-249 42 ראה עליו דורש טוב , ירושלים תשכ"ד . 43 ראה עוד על ר ' ישראל מצ ' ורטקוב בענייו זה בסוף הספר דברי שלמה , ירושלים תשכ '' א , שני מכתבים משנת תרצ " א ותרצ " ג . 44 פרדס יוסף על חמשה חומשי תורה ... א , בראשית , פיעטרקוב תרצ"א ;( 1930 ) ב . שמות , לורד תרצ " ז : ג . ויקרא , לורז' תרצ " ט . שם , כרך א , עמי עז . המכובד מאוד של הרבי מגור , ר' אברהם מרדכי אלטר , שלא זו בלבד שהסכים בחפץ לב על חיבורו זה של חסירו , אלא אף עיין בו ו...  אל הספר
מוסד ביאליק