ד. ר' יהושע הורוויץ מדז'יקוב-טארנובז'ג (Dzikow-Tamobrzeg)

הנהנתנות והתועלתנות היו משותפות לאדמו " רים רבים בדורות האחרונים , אך מעטים הם שנתנו להן ביטוי כה תוקפני ובוטה כר' יהושע הורוויץ מרז'יקוב טארנובז'ג , בנם של קדושים , מצאצאי ר' נפתלי מרופשיץ , ואוטוריטה רבנית , בעל חיבורים רבניים וחסידיים . אף על פי שדבריו נאמרו קודם מלחמת העולם הראשונה - הוא נפטר בשנת - 1913 נודעת להם חשיבות גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם , והם גם בבואה לשינוי הערכין שחל אצל ראשי החסידות האחרונים ולמאמציהם להסבירו . ר ' יהושע הורוויץ היה שטוף משטמה עזה ל"ליצני הדור " , " אפיקורסים , " ומכאן דחייתו המוחלטת כל שיתוף פעולה עמהם כנגר הגזרות על ישראל . לדבריו , "עת הוא שלא לבוא בשלום עמהם רק רייקא לערוך מלחמה וקרב נגר הרשעים האפיקורסים העומדים לנגדינו" . אופיינית מאוד לקנאותו היא תפילת "ויהי רצון" נגד המשכילים וספריהם , שחיבר בערב פסח תרס " ט ( 1909 ) "בעת אשר שרף הספרים חיצונים והמשכילים אשר אסף מאת הבחורים בזמן ביעור חמץ ; " יהי רצון מלפניך ד ' אלקי ואלקי אבותי , כשם שאנכי באתי לבער את ספרי החיצונים והמשכילים אלה כן יסור את הצפוני מזרע ישראל , וביותר מן הבחורי חמר , אשר ...  אל הספר
מוסד ביאליק