ד. "דעת התורה" באספקלריית המאבק נגד "המאשין מצות"

מלחמתם של ראשי החסידות נגד שינויים בחיי ישראל , שהתבססה על אמונת חכמים המחייבת ציות ללא תנאי לדבריהם - חובה החלה גם על החכמים בהווה כלפי קודמיהם בעבר - מצאה גילויים שמרניים נוקשים הלכה למעשה . רבה של קהילת דומברובה גורניצ'ה , ר ' אלטר אהרן משה הלוי , ( 1933-1868 ) מחסידי ראדומסק , מספר , כי דרש ב " דרך צחות בשנת תרע " ז 119171 בעת שהיתה מלחמת מלכי אירופא והיהדות ירדה בהרבה מעלות אחורנית ובהרבה עירות באו אנשים לרבניהם לשאול מהם להתיר להם קמח מן השוק , קטניות וכדומה" לפסח . לדעתו , הרבנים לא היו צריכים להסביר את טעמי האיסור , אלא לומר לבני הקהילות המסכנות , שגם הם , הרבנים , סבורים "שלא היה צריך בשנה הזאת לאסור ... אבל חכז"ל אסרו , וצריכים אנחנו לבטל רעתנו 40 ישראל ארליך , אביר הרועים - אבני נזר לדמותם של האדמו"רים לבית סוכאטשוב , תל אביב תשמ " ה , עמ ' תפ-תפא , מכתב משנת תרע " ז . ( 1916 ) 41 שם משמואל , האזינו , תרע " ח . 42 ראה עליו , מ " ש גשורי , "די רבנים אין דאמבראווע גארניטשע " ( בתוך ; ספר קהילת יהודי דומברובה גורניציה וחורבנה , תל אביב , ( 1971 עמ ' . 88-86 ודעתכם מפני דעת התור...  אל הספר
מוסד ביאליק