ביבליוגראפיה נבחרת

Mumford , Lewis , Faith for Living , New York 1940 , p . 149 . Goldhamer , H . — Shils , Edward A ., 'Types of Power and Statin ' , The American Journal of Sociology ( Sept . 1939 ) , vol . 45 , no . 2 , pp . 171-82 . K . Mannheim , Alan and Society , p . 167 . Weber , Max , 'Herrschaft ' ( Wirtschaft und Gesellschaft ' , Abt . III , Grund- uss der Sozialoekonomik ) , Tubingen 1925 , pp . 603-612 . Sumner , William G ., Folkways , Boston 1906 , p . 57 . Ichheiser , Gustav , Kritik des Erfolges , Leipzig 1930 . Laski , H . J ., 'The British Cabinet , A Study of Its Personnel ' , London 1928 . Nightingale , R . T ., 'The Personnel of the British Foreign Office and Diplomatic Service 1851-1929 ' , Fabian Tract , No . 232 , London 1930 . Collingwood , Robbin George , The New Leviathan , Oxford 1942 , p . 226 . Veblen , Thorstein , The Theory of the Leisure Class : An Economic Study of Institutions , New York 1935 . Robinson , J . K , The Mind in the Making , New York 1930 . Oppenheimer , F...  אל הספר
מוסד ביאליק