1. תפקידו של מעמד־האיש בחברה דימוקראטית

ברם , טעות בידי הסובר , שטיפוסי אופי א 1 טוריטאריים ורמי מעמד ממין זה אינם קיימים בחברות הדימוקראטיות שלנו . ואי אתה אומר , שהללו כל חוויתם מלאה רוח דימוקראטית . כמו שהם לפנינו אין הם אלא מקצת דימוקראטיים ' ועדיין הם מחזיקים בשיירים של המשטר הפיאידאלי בצורת ההשקפה השתררנית שקדמה לאוטוריטארית . אבל אין בכך משום הכחשת העובדה , שתחילת פרישתנו מן ההיירארכיה של דרגות ומעמדות לא היתה אלא על ידי אורח החיים הדימו קראטי . היום משתדלים הבריות למצוא דרכי הליכות חברים זה עם זה בתחומים מרובים ושונים . באווירה דימוקראטית חייב אדם , שהיה בוטח לשעבר במעמד שנפל בחלקו בירושה , לפרוק מעליו את שעבודו לקב הזה . לשעבר היה רעיון השיוויון מסתער , כידוע , על המעמד הרם מן הצד הפוליטי בלבד . שיווי הזכויות הפוליטיות שבדימוקראטיה אינו משנה את אי השיוויון הגדול בתחום הכלכלה . ודבר זה שכיח בכל מדינה קאפיטאליסטית מפותחת . אף על פי כן אין להכחיש , שהיירארכיה חדשה זו המיוסדת על ההכנסה , הרכוש וכמה דברים אחרים , הקובעים הבדלים במעלת הכבוד בין איש לאיש אינה ' נוקשה כחברתה ששלטה בחברה הפיא 1 דאלית בשעתה . מעמד שיסודו ר...  אל הספר
מוסד ביאליק