1. אבות־בללים (נורמות) ותוכנן הקיבוצי

צורות האחריות השונות נקבעות על פי טיבם וסמיכותם של התהליכים הקי בוציים , שמתוכם הם נובעים . אין לך דוגמה טובה יותר לבחינה זו בראיית הבעיה שלנו מכמה תצפיות הלקוחות מענף מדעי חדש 'זו הסוציולוגיה של החוק היונקת מצדה היא מן הפילוסופיה החברתית של פרודון . עיקר הדעה ' שבכאן אומרת שהחוק לא זו בלבד שאינו ישות חברתית מופשטת , אלא בעצם ' נובע מתוך התהליך החברתי , מתוך חייהן של קבוצות קטנות וגדולות . הווה אומר : מספר אבות הכללים ( נ 1 רמות ) הוא כמספר צור 1 ת החברותה או בלשוננו : ' צורות המיזוג הקיבוצי . ז'ורד גורביץ' שהוא בזמננו אחד מגדולי המחזיקים ' בדרך מחשבה זו , הציע מיון מוסמך של צורות החברותה . לדעתנו לא זו בלבד' שהללו מולידות מיני חוק שונים ' אלא גם טיפוסי מצפון שונים . ובאמת סבורני ' שטיב הקשרים החברתיים , המחברים אנשים בני קבוצות שונות זה לזה ובהתאם ' לכך : איחוד לבותיהם ומחשבתם לא זו בלבד שהם קובעים את אופיין של ' הנורמות העולות מהם , אלא אף את טיב המצפון . גורביץ' מעמיד את הגדרתם של שלושת הסוגים העיקריים של חוק על שלושה סוגים שכנגדם בחברותה , שנבדלים זה מזה במדרגת ההתמזגות . שלושה ס...  אל הספר
מוסד ביאליק