3. חינוך לספונטאניות

ההישגים הגדולים בהתפתחותה של הרוח הדימוקראטית אתה מוצאם בהתרת ה'אני העילי' בתנועה לשחרור הכוחות , בחינוך לםפו י נטאניות ובסילוק המעצורים מלפני התבונה . לאור המחקרים החינוכיים החדשים אנו רואים שהספ ^ נ טאניות ' או היכולת לאחוז ביזמה מקצתה טבועה באדם מלידה . ואם כך הרי שתהליך ' ' שחרורה חשיבותו נחרצת . אבל מקצתה היא גט כושר שהאדם קרבהו גם בדרך הלימוד . בלימוד זה מביאים את החינוך לכלל מצבים לא צפויים מראש ולא מקובלים שבהם אין בידו לדון על פי דרכים מורגלות שבאוצרו . דבר זה לא ' זו בלבד שמרבה את כוח תנועתו ואת גמישותו של האדם , אלא אף גדול סיפוק הרצון שבאורח חיימ כזה משל כל אורח חיים אחר , שיסודו היא השיגרה או ' שמצמצם את עצמו בגבולות הניסיון שהיה בלבד . כל רומאנטיקה אף על פי שמרובות פניה , היא תמיד המשך התפתחות על פי ' הדרכים , שהראה רום ^ בקריאתו לאינדיבידואליזם , אשר שאב ממקורות הדמיון ממש ; ואף על פי כן נתקפל בה עוד משהו . דבר זה הביא למלוא ההבעה אנרי ברגסון , שראה אף הוא את תכלית החיים בפדות כל הכוחות היוצרים ובהבקעתה של קליפת המוסכמות . ידו של החינוך הדימוקראטי היא על העליונה לא מפני...  אל הספר
מוסד ביאליק