3. תחיות של שוויים ושל לא־שווים

בדיוננו על השפעתה של תחרות עלינו להבחין גם בין תחרות של שווים לתחרות של לא שווים . רוב הנימוקים שנאמרו בשבחה של תחרות כוחם יפה בתחרות של שווים . וטועה הסבור , שטוב לחברה בת ימינו , שהתחרות של לא שווים מושלת בה . תחרות של שווים גורמת לו ליחיד שיהא בוטח בעצמו , עצמאי , שוחר חירות , היא מביאה לידי פיקוח גומלין ולהשתדלות לשמור את דרך המשחק המהוגן . מקום שתחרות של שווים נהפכת לתחרות של לא שווים , מיד חל שינוי באווירה הרוחנית . עדיין כופה תחרות כגון זו את בני התחרות להסתגלות , אבל אין בהסתגלות זו , שהמתחרה מתקין עצמו לכך , כדי להרבות בו את מידת העצ מאות והביטחון בעצמו —וראיה לדבר זה היא התחרות הכלכלית שבלא שוויון . פעמים עיסקה מצריכה אשקעה , שלגבי האחד הריהי כל רכושו כולו עד הפרו טה האחרונה , ואילו חברו אינו מסכן בכגון זו אלא חלק לא ניכר מהונו , שקל לו לוותר עליו . אינו דומה בדבר זה מי שיכול להרבות סיכונים לחברו המסכן ' את דינרו האחרון . כל המכריז ואומר , שזו תחרות ואלו הן הזדמנויות שוות , מרבה צביעות בעולם ומעורר מרירות בלב הנפגעים במאבק זה . ועמוקה מרירות זו משל מרירות הבריות במשטר כיתות...  אל הספר
מוסד ביאליק