ו. ייחודי־מעמד דוחפים

הבדלים קיבוציים והבדלי גישה המתלווים להם —כמה פנים לחשיבותם הפר ליטית . יש בהם משום סייג ל'איש ההמון' של זמננו הנתפס לסיסמאות ומסתפק ' בנוסחאות פשטניות ביותר . יש בהם משום קוילט זעזועים פסיכולוגי לכל מלוא מרחב החברה , המסייע למניעת סידוק לצד אחד שחו י צה את החברה לשתים . ' כמה וכמה גורמים להבדלים שבמעמד . ( status ) הצטיינויות הבאות מחמת עושר והכנסה אנו רשאים לכנות בשם ראשוניות , והצטיינויות הבאות מחמת יחש עם או משפחה מחמת שינויים גיאוגראפיים מקצועיים וחינוכיים — בשם ' ' שניות . הבדלים אלה אתה מוצאם בדיבור בנימוסים בחיבובי מאכלות במנהגים ' ' ' וכיוצא באלה . כל השינויים הללו — לא זו בלבד שהם מרבים הבדלים מדורגים ' אלא שמתוך שהם ח 1 פים מקצתם זה על זה הריהם מונעים את הגדרו של מעמד האיש לפי קריטריון אחד בלבד . חפייה זו חשובה היא , שכן יש בה כדי לשמש כל מיני מרכזים וצינורות לאמביציה וכך היא נותנת ביד הבריות הזדמנויות לפצות ליקויים ורגשי ' נחיתות הבאים להם מחמת כשלונם בעסקי עניין מסוים . פלוני שאינו יכול ' להתפאר במשפחתו מתפצה על ידי עילוי בהשכלה ובמעמד מקצועי . אחר שאין כוחו גדול בחכמה ובמ...  אל הספר
מוסד ביאליק