4 המעמד השליט בחברה הקאפיטאליסטית ובחברה הקומוניסטית