ציור ‭.39‬ האקלימים הצחיחים בדרום־אמריקה. ‭.1 —‬ אקלים צחיח ביותר. — ‭.2‬ אקלים צחיח. ‭.3 —‬ אקלים צחיח־למחצה (לפי ‭(1969 ,Deserts of the World‬