ציור ‭.28‬ ההשקיה והניקוז בעמק בית־שאן באמצע שנות ה־‭.1 — .'60‬ מעיין. ‭.2 —‬ מפעל המיהול המרכזי. ‭.3 —‬ בריכת איגום. ‭.4 —‬ תעלת ביטון. ‭— .5‬ צינור ביטון. ‭.6 —‬ תעלת ניקוז. ‭.7 —‬ תעלות־עפר. ‭.8 —‬ נחלים. ‭.9 —‬ בריכות־דגים (לפי ‭(1968 ,Nir‬