איזור בית־שאן —ארגון אזורי לשימוש במים בגבול הצחיחות

איזור בית שאן—עמק דמוי משולש בשולי בקעת הירדן ( ציור , ( 27 ניתן להבינו רק על רקע הבנת החקלאות הישראלית , שהיא , על אף ממדיה המצומצמים , מן המפ עלים האגרויטכניים הדינאמיים ביותר . ( 1964 , Amiran ) היא אף מדגימה עד כמד , מורכבת השתקעותה של אוכלוסיה בעלת רצון לרמת חיים גבוהה בגבול המדבר , ומה רבים הגורמים הטבעיים , הטכנולוגיים , החברתיים ואף משפטיים המצטרפים לבניין חברה מעין זו . כפי שמציין עמירן , מאפיינים את החקלאות הישראלית בכל לותה שלושה גורמים י היא בנויה רובה על משק מעורב ולא על התמחות בענף אחד , ויש בה מטעים בצד גידול בקר , גידולי תעשייה בצד גידול עופות , גידול פרחים בצד גידולי גרעינים ; היא במידה רבה מאוד מבוססת על קואופיראציה הן בין היחידים בתוך כפר מסוים ' ) מושב עובדים , ' 'קיבוץ , ( ' הן בין הכפרים השונים ' ) מועצות אזוריות , ( ' והן על ארגונים ארציים של שיווק וקנייה ; היא נעזרת על ידי השקעות כספיות עצומות למען מיכון ולמען השקיה . האינטנסיפיקאציה של החקלאות על ידי השקיה , זיבול , הכנסת זנים מתאימים ומידע אגרו טכני מאפיינים את הגישה הישראלית . מסך הכול של כ 4 . 5 מיליון ד...  אל הספר
מוסד ביאליק