ציור ‭.24‬ תפוצת הצאן באוסטראליה, ביחס לאזורי האקלים (לפי ‭(1961 ,Wadham‬