ציור ‭.21‬ שטחי שלחין בדרום קאליפורניה, 1958 (לפי ‭(1959 ,Raup‬