ציור 9ב. מלכודות־מים באיזור הצחיח (המשך‭.4 — .(‬ טיפוס פאמפה־אלטיפלנו. ‭.5 —‬ רמות באזאלטיות. ‭.6 —‬ הרי קימוט פשוטים (לפי ‭(1952 ,Picard‬