מוחמד סעיד כלש בתערוכה "אראבסק בתל אביב"

גלריה משרד בתל אביב ינואר-פברואר 2007 , אחר ביטא את שיכולות האדם משניות ליכולותיו של שהרי אין תכלית לניסיונות האדם לתאר את הטבע או לייצגו התמקד האמן המוסלמי בפיתוח האורנמנט , הדגם העיטורי או הגאומטרי ובשכלולו כמייצג רעיוני את האני האסלאם : מחד גיסא הוא מייצג את החולף , המשתנה , הזמני חייו של האדם ושל היקום כולו , דבר המתבטא בפירוק בהיעדר מיקוד או היררכיה , בתנועה וברעיון ביטול החומר מאידך גיסא הוא מייצג את הנצחי ואת האינסופי שבבריאה עקרונות המבוססים על חוקיות הגאומטריה . בני האדם , בידי אללה , כפופים ומשועבדים לרצונו , והאדם כסובייקט חשיבות . כל המאמינים שווים בפניו , ושוויוניות זו באה לידי יכולות ההסתגלות מרוד גיסא , ולהתפתחות דמיון אינסופי מאידך גיסא . " אמנות האסלאם עוסקת במידה רבה בפירוק צורני-סימבולי של המציאות , והיא מתמקדת בעיטור האורנמנטלי , המופשט באופיו . היעדר תיאור חזותי של דמויות אדם ובעלי חיים נבע , מצד אחד , מהתנגדות הדת לעבודת אלילים ולפולחן האיקוני הנוצרי , ומצד  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21