עולם ועולמות בו: בין 'מחנים' ל'בסתר רעם' — מבע משולב בשניים מסיפורי מ"י ברדיצ'בסקי

בעז ערפלי פתח דבר דרך הסיפר הקרויה 'מבע משולב' מצויה למדי בסיפורת של מי"ב ( וכן במאמריו , ( ואפשר שהוא המספר העברי הראשון שהשתמש בה באופן מודע , חיבור זה מסכם דיונים על הסיפורים האלה ועל המבע המשולב כשיעורים ובסמינריונים שנתתי בחוג לספרות עברית בהקשרים שונים בשנים . 1993-1986 חלק ממנו הרציתי ביום עיון על הסיפורת של מי"ב שנערך מטעם החוג לספרות עברית , באוניברסיטת תל אביב בנובמבר . 1991 על המבע המשולב ראו אבן , 1968 תשל"ג , גולומב , 1968 מקהייל , 1979 פרי , 1968 , a 1979 , 1979 רמון קינן , 1984 ערפלי . 1998 והשוו גם מרגולין , 1968 בורר , 1981 קון . 1983 סקירה מפורטת של מונחים ומושגים שיש להם זיקה לנושא , ורשימה כוללת של חיבורים עליו ראו אצל מקהייל ( שם . ( הדיון שלי כאן מבוסס בעיקר על התאוריה של מנחם פרי המאפשרת אינטגרציה של כל התפיסות שקדמו לה במסגרת חסכונית אחת . לתיאור מפורט של מבעים משולבים ב'תמול שלשום' של עגנון ראו ערפלי . 1998 על מבע משולב ב'מחנים' כתבה לאחרונה חנה הרציג ( תשנ"ב ) אבל הגדרותיה רופפות ומושג המבע המשולב שלה אינו ברור דיו . אחדות מן הדוגמאות שהיא מביאה שם לדרכי הסיפר...  אל הספר
מוסד ביאליק