1933 - שנת המפתח

משה צימרמן בכל דיון על היקים משמשת שנת , 1933 שנת עלייתו של היטלר לשלטון , שנת מפתח . הגירה של ממש מגרמניה לארץ ישראל הרי לא הייתה לפני אירוע זה . רק כאלפיים מיהודי גרמניה הגיעו עד אז לארץ ישראל מתוך אוכלוסייה שמנתה מראשית המאה העשרים ועד אז כחצי מיליון איש ויותר . מאז 1933 ועד מלחמת העולם השנייה הגיעו למעלה מחמישה ריבואות מהרייך הגרמני המתרחב ( כולל אוסטריה , אזור הסודטים ובוהמיה ) במה שקרוי "העלייה החמישית . " ועם זאת , אף ששנת 1933 נראית כשנת שבר מובהקת , היא נותרה נקודת ציר שבין חיים יהודיים בגרמניה ובין חיים של יהודים גרמנים בארץ ישראל . משמע : בזאת לא מסתיימים תולדות יהודי גרמניה או האפקט הכללי של פעילותה של יהדות זו , ולא מסתיימת פרשת הפתרון האמנציפטורי בתולדות היהודים . הדבר מתבטא מחד גיסא בכך שהיהודים שהגיעו לארץ ישראל היו מבחינות רבות ממשיכי הקהילה היהודית בגרמניה ומאידך גיסא בכך שיהודים המשיכו לחיות בגרמניה גם אחרי עליית היטלר לשלטון , ואי אפשר לראות בהיסטוריה של יהודי גרמניה תחת שלטון הנאצים אך ורק מעין אפילוג 1 fade out מהיר . וחשוב עוד יותר : במבט על ההיסטריה העולמית של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי