פרק שלושה־עשר היהודים אל מול אויביה של ממלכת פולין־ליטא

לציון מלואת מאתיים שנים לייסוד גדוד הפרשים היהודי בפיקודו של ברק יוסלביץ' שאלת חלקם של היהודים בהגנה על ממלכת פולין ליטא אינה מצטמצמת בהשתתפותם במלחמות באויבים ובמילוי חובת השירות הצבאי - ואומנם הדיון שלהלן לא יתמקד דווקא בעניין זה , אלא יביא סוגיות אחדות בעלות משמעות מיוחדת בתחום המשטר החברתי מדיני של הממלכה , ארגון הצבא , היחסים שבין המעמדות השונים ובין היהודים , מצבו של הציבור היהודי ואורחות החיים וכללי ההתנהגות המחייבים שלו . מכאן , שכדי להכיר היבטים אלה נדרש עיון בגורמים הבאים : ( א ) הדרכים שבהן סייעו היהודים לצבא הפולני ; ( ב ) אי רצון מסורתי כמעט ששרר בקרב הציבור היהודי לשרת בדרך כלשהי בצבא , מה גם שבעת השירות הצבאי לא היו תנאים נאותים לקיום המצוות , והיהודים המאמינים נאלצו בעטיו לחדול מתלמוד תורה מדי יום כפי שנהגו לעשות בשעתו ; ( ג ) המניעים שהביאו את הציבור היהודי להילחם באויבי המדינה ; ( ד ) ההגבלות שנבעו מן המשטר החברתי מעמדי בממלכה , אשר נוסף על אי אלו גילויים של יחס שלילי כלפי היהודים , הקשו עליהם ואף מנעו מהם ממש את השירות הצבאי . נוכחות היהודים בצבא פולין דאז , השתתפות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי