פרק תשיעי היהודי והפונדק הכפרי

חיבורים פולניים רבים הדנים בסוגיית ייצור המשקאות החריפים ומכירתם כבר ראו אור , אך בדרך כלל לא הוקדשה בהם אלא תשומת לב מעטה לשאלת החוכרים היהודים , אשר , להוציא פולין גדול , מילאו תפקיד מרכזי בענף כלכלי כה חשוב באותה העת . ברצוני אפוא להפנות את הדעת לפחות לכמה היבטים הקשורים בסוגיות אלו , שיש להם זיקה לבעיות יסוד בהיסטוריה החברתית והכלכלית של יהודי פולין . ו בדיון בשאלות שעניינן חוכרי מבשלות הבירה והשיכר היהודים יש להביא בחשבון שלושה גורמים , אשר במאות הי " ז והי " ח הניעו את ציבור בעלי האחוזות וחוכריהן לפתח את ייצור היי " ש והבירה , ועקב כך גם להשקיע מאמצים בהגדלת המחזור של הפונדקים שבאחרות בני השלכטה . הגורם הראשון היה העלייה - שטופולםקי הבחין בה - במחירי היי " ש והבירה , שהיתר , מהירה מעליית מחיר התבואה . הגורם השני היה האפשרות למכור את המשקאות האלה במהירות ובקלות רבה יותר מאשר תוצרת אחרת של האחוזה , מה גם שההכנסות מייצור בירה ויי " ש וממכירתם באחוזות שנחקרו מבחינה זו עלו כמעט פי עשרה . השלכטה והמגנאטים כמו גם מינהלני אחוזות הכנסייה היו מודעים היטב 1 אני דן בהיבטים אחרים בשורה של פרס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי