פרק שני DE NON TOLERANDIS IUDAEIS על הנהגת חוקים אנטי יהודיים בערים הפולניות והמאבק נגדם פרשת יהודי ויילון במאות הט"ז-הי"ט

כתבי זכויות ' ) De non tolerandis iudeis שלא לסבול יהודים (' הוענקו לערים פולניות בעיקר במאה הט " ז ובראשית המאה הי " ז , ואפילו - אם כי במידה פחותה - במאה הי " ח :. תהליך זה התרחש בד בבד עם ראשית השקיעה הכלכלית של הערים הפולניות . הסיבות לשקיעתן מורכבות עד למאוד ושנויות במחלוקת , אך אין ספק , כי המדיניות 1 שאלת החוקים 'שלא לסבול יהודים ' נידונה בחיבורים האלה : I . Schipper , Dzieje handlu ; iydowskiego na ziemiach polskich , Warszawa 1937 , p . 27 ר' מאהלער , 'די יידן אין אמאליקן פוילן , ' די יידן אין פוילן , ניו יורק , 1946 עמ ' M . Laubert , 'Die letzten ; 94 stadtischen Privilegien de non tolerandis Iudaeis in der Provinz Posen ' , Zeitschrift . der Historischen Gesellschaft fur die Provinz Posen , XXXI , pp . 145-148 המלך אוגוסט ה 3 הוציא את העיר מיקשטאט ( Mikstat ) מחוץ לתחום בשביל יהודים ביום 4 בדצמבר Archiwum Paristwowe Miasta Poznania i Wojewodztwa Poznariskiego , : 1746 . Akta Mikstatu , l , p . 54 גם במאה הי " ח הערים החדשות שבבעלות השלכטה ניסו לאסור על התיישבות יהודים בתחו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי