איור ‭.2‬ עמוד השער של הספר: ‭List od Zydow pohkich do messyasza‬ (איגרת מיהודי פולין אל המשיח) מאת אכאצי קמיטה, עם הכתובת בעברית 'ספר' (המחצית הראשונה של המאה הי"ז‭.(‬