החברה היהודית בממלכת פולין-ליטא

יעקב גולדברג מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל יעקב גולדברג החברה היהודית בממלכת פולין ליטא יעקב גולדברג התברה היהודית בממלכת פוליךליטא תרגמה צופיה לסמן מרכז ? זלמן שזר המרכז לחקר y תולדות לתולדות ישראל יהודי פולין ותרבותם ירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי