הקונסול הכללי בפאריס מודיע ליהודיה האסירה בדראנסי, שביקש ממפקד המחנה להימנע מלכלול אותה כמגורשים, עד שיסתיימו ההליכים להחזרת אזרחותה האיטלקית ‭19)‬ בספטמבר ‭.(1942‬ בשולי העמוד רשמה יד נעלמה; ‭- Deportiert 23.9.42‬ היינו גורשה ביום 23 בספטמבר ‭.1942‬