פרק ראשון ימי מדיניות האפליה החברתית והנישול הכלכלי (יוני 1940 - יוני 1942)