עיוני לשון על פי שינויי נוסחאות שבפירוש רש"י (געל מטתיזיס של עגל)

. 1 שורש געל בעברית ובארמית ק רוב בצורתו ובמשמעותו לשורש גאל , לשון לכלוך וחילול ( כהונה ) . 1 אין לשורש זה סמיכות אטימולוגית לשאר הלשונות השמיות , והמילון המדעי של המקרא אינו אלא רומז ל'נעל' שבארמית ול 'גאל' . בערבית ובסורית משמעותו של שורש זה ו הפקיד וכיוצא בו ( עיין מילונים ) ואינו עניין לכאן . עיון בפיסקאות המובאות מת י ברש-י לישעי' מלמדנו , שאץ ג ע ל אלא שיכול ( מטתיזיס ) של עגל , לשון גלגול ( מצוי בלשון חכמים מתעגל שפי' מתגלגל , ( ולשונות גלגול משמשים אף לכלוך , ובהשאלה : זלזול וכדומה , כמו שיתבאר בסמוך . המילונים לארמית מביאים שלש דוגמאות של גע ל לשון לכלוך וכולם בתרגום לישעיהו : כולהון סרבץ ומרדין א י ת ג ע ל ו בחובין ( א , ו , ( 2 עי' סליחה ליום ב , 'אם עוונינו רבו להגדיל : ' שמור שבועת חסד ותנאי ; תם וצבור ובנאי איתני ( סדר הסליחות כמנהג ליטא , מהדורת ר' דניאל גולדשמידט , הוצאת מוסד הרב קוק , עמי כח . ( אברהם נקרא 'בנאי / שממנו מתחיל בניין בית ישראל . ושלשתם , כלומר שלשת האבות מכונים איתנים ; עי' סליחות לשחרית יו"כ , רוויה , עמי ז ל יזכור שלשת איתני קדם ; ' מנחה ליו"כ , רוו-ה...  אל הספר
מוסד ביאליק