מילון מונחים

אופנית Modale אופניות Modalite / TT / 7 AT מזעזעת Saisissement אחר Autre אחרות Alterite אחריות Responsabilite אמירה Dire אנושיות Humanite אק זיסטנציה Ek-sistence אקסיולוגי Axiologique אתיקה Ethique ביקור Visitation בחירה Election בחירה חופשית Choix בלתי יתואר indicible בן מקום Autochtone בן ערובה Otage בניותי Filial בעל מובן Sense ברית Alliance גירוי Seduction דגם Modele דלות Denuement דמות Figure ( גם ( Image  אל הספר
מוסד ביאליק