ספרות וסופרים ב'תרבות העבודה'

האופי האידיאולוגי , המשמר , של 'שירת העבודה' ניכר גם מעבר לעיצובה הספרותי . הפואטיקה של 'שירת העבודה , ' שהעלתה את ערכי החלוציות למדרגת דימוי טוטאלי של החיים הציוניים בארץ ישראל , נבעה גם מפיתוח מושגים תרבותיים בדבר מקומה של הספרות ותפקידו של הסופר ברקמת החיים החברתיים של היישוב . רק טבעי היה כי הופעת השיר הפוליטי בנוף ספרות העבודה תבטא גם תמורות שחלו במבנה היחסים בין הסופר העברי לבין החברה היישובית . את החידוש ביחסים אלה יש להבין על רקע ההסתייגות הכללית שאפיינה , עד מחצית שנות העשרים , את יחסה של הספרות העברית הארצישראלית לממד הפוליטי . לעומת עמדה תרבותית זו , שהושפעה עמוקות מהגותו של א "ד גורדון ומן ההולכים בעקבותיו , תבע אצ"ג דגם חדש לחלוטין של מעורבות חברתית של סופרים . בקובץ המניפסטים שלו , כלפי תשעים ותשעה ( תרפ"ח , ( הפגין אצ"ג רגישות רבה לקשר שבין שאלת הלגיטימיות הספרותית לשירה פוליטית בארץ ישראל לבין עמדתו הציבורית של הסופר העברי וכתב : 'משורר פוליטי ? חיי המונים — ? כן י ארצי ישראליות בתקופת הגשמיות לחזון — יסוד היסודות לשירה העברית החדשה' ( שם , עמ' ט . ( כדי לעמוד על טיב הת...  אל הספר
מוסד ביאליק