תמונה ‭1 8‬ ארון הקודש השני ממאנטובה, מן המאה הי"ז (מצוי היום בישיבת פוניביז‭('‬