ברכת חתנים וברכת אבלים

מנחם כ"ץ ומרדכי סבתו " מעשה באחד מגדולי כבול שהיה בנו וברביעי שלו זימן אצלו אורחים ושתו והטיבו את לבם אמר לבנו עלה חבית שליין מן העלייה . כיון שעלה ומת . המתין לירד ולא ירד . אמר אין ורואה מה טיבו שלבני ? עלה ומצאו נחש ומת והוא שגמרו סעודתן בני ברכת אבלים , לא הכניסוהו לקברו לעילוי נשמתם דוד אפלבאום שנרצחו בידי זכה האב לומר על שניהם ברכת דם עבדיו יקום עמו . '' פתיחה - מספר הברכות בברכת חתנים פרק ד משנה .-ג "אין אומרים ברכת אבלים וחתנים ... פחות היחיד במשנה שבו נזכרת ברכת חתנים . המשנה לא פירשה מהי קאופמן . כך הוא הנוסח גם בכל העדים המדויקים של סדר המשנה , לרבות נוסח וכן הוא בנוסח משנת הירושלמי ( והעיר על נוסחת הירושלמי בעל "תוספות "מלאכת שלמה , " שלפניו עמד הנוסח "ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת ' יהוסף ז"ל מחק "ותנחומי אבלים . " בעדי נוסח של המשנה בתלמוד הבבלי , 366 גטינגן , 3 וטיקן , 134 לונדון , 400 מינכן 95 ונוסח הדפוסים , החל מדפוס הראשון של בבלי מגילה ) הנוסח הוא : "ברכת אבלים ותנחומי אבלים מגילה כג ע"ב , ( וכן הוא בפירושו של רש"י למשנה שם . ואולם , סוגיית הבבלי בברכת אבלים ובברכת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן