תוכן העניינים

ז דב רפל ז"ל - מחנך וחוקר יא הדואליות כמאפיין סגנוני של הדיון בתפילה בספר העיקרים לר' יוסף אלבו כא תקנות בתי הכנסת בדורות האחרונים מא " מגיד צדק" - על בתי כנסת שבצנעא עט " לעילא מכל ברכתא - " לגלגולי הנוסח העברי צה מ"תיבה" ל"ארון" - התמורה באופיו של ארון הקודש בתקופת המשנה והתלמוד צ ט למנהג הגבהת ספר תורה בעדות ישראל קכט ברכת חתנים וברכת אבלים קנה מנהג ומסורה ' "הוא" - זכר או נקבה : על שלושה מקרים בתורה : ויקרא יג : כב ; יח : כג ; במדבר יח : יט קפז ארונות קודש ממאנטובה בישראל רלא " אשר בחר בנו" - על משמעותן הטקסית של ברכות הקריאה רנז יוסף ריבלין שבע הספירות וכוונות התפילה רעה מאיר רפלד לפרשת הסתירות בסוגיית הפטרת מנחה בשבת ועמדתם של חכמי פרובנס רצג אליאב שוחטמן נטיעת אילנות ליד בית הכנסת שג סיני תוראן לתולדות ה"יד" המורה באצבע בספר העברי ובמנהגי קריאת התורה שיז תקציר עברי של המאמר האנגלי שמה חלק אנגלי פתח דבר שלמה פיק בית הכנסת בפרובנס : מוסד חברתי בימי הביניים המאוחרים תקצירים באנגלית של המאמרים העבריים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן