פרק תשעה־עשר דירוג החברה ותמורותיו

עד כה תיארנו את החברי ) היהודית המסורתית על תחומיה ומדוריה כמנגנון פעולה אחיה בו ממלא כל מוסד ומוסד תפקיד הכרחי , שבלעדיו אין קיום החברה ופעולתה שלמים . מבחינה זו , שמותר לכנותה 'הבחינה הפונקציר נאלית , ' כל מוסדות החברה וכל יחיד הממלא בהם תפקיד כלשהו הם שווי ערך ו שהרי כל מוסד וכל יחיד עושה את שלו , ורק בעשיית כולם קיימת ופועלת החברה כמות שהיא . אולם מתן מעמד שווה לכל מוסדות החברה ויחידיה אין לו הצדקה , אלא אם כן אנו תופסים את החברה כיחידת קיום , שאין לנו עניין כביכול אלא בהפעלתה לשם עצמה . זו היא תפיסה אפשרית של המסתכל בחברה מבחוץ ומבקש להבינה הבנה שבדיעבד ) אמנם , לעתים נזקקים לתפיסה מעין זו גם מן העומדים מבפנים , אולם בפיהם מקבל הסבר זה , כרגיל , משמעות מפייסת , להנחת דעתם של אלה הנחשבים בעלי תפקידים נחותי דרגה 1 לגביהפ רואים צורך להדגיש את ההזדקקות ההדדית של כל בעלי התפקידים והעמדות שבחברה . תורות א ^ רגאנ 1 ל 1 גיות , כלומר : דימוי מבנה החברה למבנה האור גאניזם החי —כבמשל הקדמוני הרומי — מסייעות על פי רוב להסברים 1 גם המסורת היהודית מכירה משלים כאלה , דיר משל : דברי ר' שמעון בן...  אל הספר
מוסד ביאליק