פרק שבעה־עשר מוסדות הדת

תוך כדי תיאורה של החברה היהודית נתקלנו במושגים ובמוסדות דתייפ יתחומי חיים שונים : ביחס היהודים לגויים , בפעילותם הכלכלית , במילוי תפקידיהם של מוסדות השלטון , בעיצוב חיי המשפחה , בהסדר חיי החברה , ולהלן נדון במטרות החינוך ובפתרון בעיותיו . אפס , בכל מקום מוצאים אנו את הדת כקובעת ערכים , שהם תכלית , סיוע או עיכוב לפעולות . ולא עוד אלא שעצם הגדרת החברה כחברה מסורתית כללה גם את מושג הדת . שהרי המסורת שמפיה חיה החברה היא מסורת דתית , ראשית , מצד התוכן הנוגע כעיקרו לתחום הדת כפשוטה 1 שנית , מפני שעצם חיוב השמירה על המסורת — ולא רק על תכנים דתייפ מובהקים — מתבסס על הנמקה דתית . אף תכנים קלי ערך של מסורת לפי מושגי ההלכה , כגון צורת הלבוש , לשוךהדיבור , ובדומה , גם אם לא אושרו במלוא תוקף ההלכה , מכל מקום זכו בביסוס דתי משני , לפחות י . אלא שאין כל מקומיותה של הדת פוטרת אותנו מלהבחין בתחומה המיוחד z דוגמה אופיינית היא החלטת אספת הרבנים מסראנקסורט משנת 1603 נגד ' המלבישיו את עצמן בבגדים הנכריים להכחיד שם ישראל מעליהם והתורה עומדת וצווח' ואבדיל אתכם מן העמים' M . Horovitz , Die Frankfurter Rabbine...  אל הספר
מוסד ביאליק