פרק חמישה־עשר קשרי המשפחה

ניתוח מבנה המשסה .: דרך ייסודה ותוכן חייה , בהם עסקנו בפרק הקודם , לא העמידו אותנו אלא על תפקידי היסוד שלה , אשר למענם היא נוסדה וקיימת . אולם בדיעבד ממלאה המשפחה בחיי החברה עוד שורה שלמה של תפקידי משנה . על טיבם של תפקידים אלה נוכל לעמוד בפרוטרוט רק בקשר לניתוח המוסדות החברתיים —הדת והחינוך . כאן נקדים דרך סיכום את מסקנות דיונינו ונקבע' כי המשפחה משמשת בסיס לחלק ניכר של הפעילות החברתית ! היא מהווה מסגרת לטכסים דתיים מסוימים , והיא היא הזרוע הראשונה והיטבעית' לעיצוב דמותו של הדור החדש . כל זה והאמור בפרק הקודם אין נגיעתו אלא במשפחה הקטנה , שהיא כמוסד מוגדר ומסויג במבנה החברה . אולם מעבר למשפחה הקטנה , שבה מובלעים היחידים המשתייכים אליה הבלעה סוציאלית ריאלית , קיימת בין בני משפחות קטנות שונות זיקה משפחתית מסוג אחר —הזיקה של קרבת הדם והחיתון המקשרת חלק מבני החברה זה בזה , מבלי שיובלט הקשר על ידי השתייכות לקבוצה מסוימת ומוגדרת . דודים ובני דו ים , גיסים וגיסי גיסים , מכירים זה את זה כבני המשפחה המורחבת . ואף כי אין שייכותם המשפחתית מרתקת אותם לאיגוד חברתי , כמו בחירות הבנויות על בכיס שבט...  אל הספר
מוסד ביאליק