פרק שמיני הכלכלה והדת

ניתוח תפקידם הכלכלי של היהודים בחברה האירופית במאות הט"ז-הי"ח לא העמיד אותנו עד כה על תכונה יהודית מיוחדת — ותהא טבועה באופיים , או תולדת הניסיון ההיסטורי—שהכשירה אותם למילוי התפקיד שנפל בחלקם . נתונים אובייקטיביים , כגון המעמד המדיני , החזקת אמצעים שבכסף , התנאים הגיאוגראפיים ' ) איחוד מתוך פיזור , ( ' דיים , לכאורה , כדי להסביר את הפעילות הכלכלית היהודית וטיבה . אט נקבל אפוא את דבר היותה של האומה הישראלית בתקופה זו אומה פזורה בעלת דת נסבלת , שבניה מסויגים סיוג חוקי וסוציאלי משאר המעמדות שבכל מדינה ומדינה —אם נקבל דבר זה כעובדה נתונה , כי אז יהא הסברנו נסמך על יסודות ריאליים צרופים . אלא שקביעתנו זו כוללת ממילא גם את ההבדל הדתי בין הנתונים הריאליים — דבר שצידוקו תלוי במשמעות המושג 'ריאלי . ' מכל מקום , דבקותו של הציבור היהודי בדתו והערכת הדת היהודית על ידי החברה הנוצרית כדת מנודה אך נסבלת , הן הבסיס למעמדם המדיני והסוציאלי של היהודים בהכרתם של שני המחנות . בעקיפין לפחות , משפיע אפוא ההבדל שבדת גם על הפעילות הכלכלית . השאלה שיש מקום לענות בה עתה היא , אם אין גם לדת היהודית , ואם תמצא ל...  אל הספר
מוסד ביאליק