פרק ראשון מבוא: הגדרת הנושא

המושג 'חברה מסורתית / שאנו אומרים להשתמש בו בחיבור זה , עניינו חברה הרואה את קיומה מושתת על ידיעות וערכים שהתנחלו לה מן העבר , חברה כזאת היה כל הציבור היהודי של כל הזמן שמתקופת המשנה והתלמוד , ואפשר אף מקודם לכן , עד לתקופת האמאנציפאציה , ומקצת מן הציבור היהודי אף לאחר מכן . אף על פי כן נגביל כאן את דיוננו לתקופה אחת בלבד . כוונתנו היא לתאר דרך ניתוח היסטורי סוציאלי את החברה היהודית המסו רתית בשלבה האחרון , הסמוך להתפרקותה , היינו : מסוף המאה הט"ז עד למחצית השנייה של המאה הי"ח . ההתפרקות עצמה , המעבר לחסידות במזרח אירופה ולהשכלה ולהתאזרחות במערבה , היא חלק משלים של הנושא . בתקופות הקודמות לא נעסוק אלא במידה שהן משמשות מקורות לידיעות ולערכים שהתנחלו לתקופה זו , ולא כנושאים היסטוריים בפני עצמם . תקופה זו של המאות הט"ז , הי"ז והי"ח נחשבת בתולדות ישראל כתקופה רבת מאורעות ומעשים . מבחינת היישוב חלה עלייה בעמידתה של יהדות פולין , שגדל כוחה יתר על מה שהיה לה עד למחצית השנייה של המאה הט"ז ! אף יהדות אשכנז חורה ונתחזקה כמאה שנה לאחר מכן . אף התיישבות של יהודים בארצות הולנד ואנגליה , שהיו סגור...  אל הספר
מוסד ביאליק