הקדמה

הנושא של ספר זה על פירוטו , נקל לו לקורא לעמוד עליו על פי תוכן העניינים . שיטת המחקר שהחזקתי בה תוסבר בפרק המבוא . לא נותר לי לקבוע כאן אלא את טיב הספר , שהוא היסטורי לפי עניינו וסוציולוגי לפי כלי התפיסה שהוא נזקק להם . הספר עוסק בתקופה מוגבלת , במאות ט"ז -י"ח , שבתולדות עמי אירופה היא נכללת בזמן החדש' אך בתולדות ישראל עדיין היא בתחומם של מוצאי ימי הביניים . אולם נושא הדיון היא החברה היהודית , וזו אינה ניתנת לתפיסה אלא בכלי הניתוח של מדע החברה , הוא הסוציו לוגיה . הרצון להציג חברה זו לכל צדדיה' מוסדותיה ותפקידיה הוא שהזקיקני לעסוק בספר זה בנושאים מרובים כל כך : התנאים המדיניים והסוציאליים , הבעיות הכלכליות' צורות הארגון , מבנה המשפחה , דרכי החינוך והנסיונות לחדש את פני התקופה בתחום הדתי והסוציאלי כאחד . ידעתי גם ידעתי שלהרבה מפרטי המקצועות האמורים' ושמא לרובם , המחקר הספציפי יפה להם , והם ופרטיהם קובעים נושאים נכבדים לחוקר להתגדר בו . ואף על פי כן טעות היא בידי החושבים' כי התקדמות חקר ההיסטוריה כיוון אחד בלבד יש לו , ההליכה מן הפרטים אל הכלל . קביעת הפרטים במבנה בעל חיתוך וחטיבה הוא ג...  אל הספר
מוסד ביאליק