הוספות למהדורה השנייה

עמי 23 כסוף : ( 5 ) בסוף הקטע על ויכוח מינסק ראה מאמרה של ד"ר רחל אליאור , 'ויכוח מינסק , ' מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , ד , תשמ"ב , עמי . 235—179 עמי 0 23 ץ ( 7 )—( 6 ) cm in , שוויכוח בין החסידים למתנגדים אכן היד , במינסק בשנת תקמ"ג . ויכוח זד ,. בצירוף מבוא מקיף , פורסם על ידי ד"ר רחל אליאור במחקרי ירושליס במחשגת ישראל , ד , תשמ"ב , עמ' . 235—179 וראה להלן בתוספות לעמי , 30 הערה 2 נ . כמו כן אנו למדים , שהחסידים הדפיסו חיבור בשם 'מול מגיד פתי' נגד ר' ישראל לבל ; חיבור זה לא הגיע אלינו . ראה 'זמיר עריצים' של ר' דוד ממאקוב דף יז . במאמרו הנ"ל של ר' יוסף יצחק שניאורסון , האדמו"ר מליובאביץ , ' ב'התמים , ' קהל שקלוב היה מן הפעילים ביותר במלחמה בכת החסידים . פרנסי שקלוב כא ו כג ( בספרנו , ח"ב , עמ' . ( 226—225 , 223 , 217 עמ' , 30 הערה : 12 מתוך מחקרה של ד"ר רחל אליאור ( ראה לעיל , עמ' ( 23 מתברר שוויכוח מינסק התקיים בשנת תקמ"ג . ראה שם , עמ' . 186 עמי , 292 העחל : 10 הרב לוין , שהדפיס תעודה זו , לפי תרגומי , טעה ביחסו אלי שהבקשה נתקבלה בכ"א במאי . 1801 ראה אגרות קודש , הנ"ל , איגרת מח ; ...  אל הספר
מוסד ביאליק